• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Projekt Energie do lavic


Projekt Energie do lavic, financovaný z rozpočtu Nadace ČEZ, směřuje ke zvýšení kvality a atraktivity výuky v pěti pečlivě vybraných tzv. malotřídních základních školách prostřednictvím zavedení komplexního procesu inovativních forem a metod práce. Těžiště projektu spočívá  ve vybavení školy moderními interaktivními technologiemi a v akreditovaném školení pedagogických pracovníků. Z důvodů didaktické komplexnosti a možností využití budou školy vybaveny interaktivní tabulí, která je základním prostředkem zavedení interaktivní výuky, podporuje motivaci a zájem, generuje aktivitu a spolupráci a významně usnadňuje integraci a edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení - dysfunkce, ale i mimořádně nadaní žáci). Pro usnadnění implementace inovativní výuky budou všichni pedagogové absolvovat školení akreditované MŠMT ČR zaměřené na ovládání interaktivní tabule a interaktivní metody a formy výuky včetně některých speciálních metod. Výše spolufinancování je 20.000,- Kč od každého příjemce podpory (škola).  


Aktivity projektu:


01 Zajištění řízení a administrace projektu
- management a finanční řízení projektu
- organizační zajištění a publicita
- výběrová řízení
Realizaci této aktivity personálně zajistí Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

02 Technické zajištění projektu
- instalace interaktivních tabulí s integrovaným ozvučením, dataprojektorů, PC sestav
- instalace ovládacího a výukového SW
- zajištění technické pomoci

03 Vzdělávání pedagogů
- základní ovládání HW a SW interaktivní tabule
- metodika tvorby výukových hodin
- rozbor vzorových výukových hodin

04 Tvorba interaktivních výukových hodin
- vlastní tvorba výukových hodin pod vedením lektorského týmu na základě získaných dovedností z Aktivity 03 - Vzdělávání pedagogů
- umístění vzniklých výukových hodin dle výukových oblastí na multimediální CD a na webové stránky subdodavatelské lektorské společnosti
- distribuce výukových hodin do dalších škol s nabídkou spolupráce na vytváření a sdílení kompletně zpracovaných vzdělávacích oblastí dle Rámcového vzdělávacího programu

Cíle projektu
Globální cíl projektu:
Zvýšení edukační konkurenceschopnosti vybraných vesnických škol prostřednictvím zvýšení kvality a atraktivity výuky pomocí komplexního procesu zavedení interaktivních forem a metod práce.
Specifické cíle projektu:
- zavádění inovativních postupů ve výuce (výuka v duchu interaktivních zásad práce) a postupná redukce frontální výuky
- vybavení vybraných škol základní interaktivní technikou a spuštění procesu síťování partnerských škol pracujících v duchu interaktivních metod
- akreditované vzdělávání pedagogů vybraných škol zaměřené na ovládání interaktivní tabule a zavadění interaktivních metod a forem práce, včetně vybraných speciálních metod Kritického myšlení (RWCT)
- tvorba a výuka dle interaktivních výukových hodin, které budou bezprostředně korespondovat se Škoním vzdělávacím programem a umožňovat jeho účinnějsí a zajímavější implementaci (jednotlivé zapojené školy zpracují přidělené vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) tak, aby výstupem projektu bylo CD s uceleným komplexem interaktivních výukových hodin pro vzdělávání na prvním stupni ZŠ). Metodickým poradcem (didaktikem) bude v této fázi projektu Mgr. Martina Fasnerová z Katedry primární pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Ve spolupráci s týmem lektorů bude garantem odborné pedagogicko-didaktické úrovně výstupů projektu.

Seznam škol zapojených do projektu
- Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace, Huzová 256,  793 57  Huzová
- Základní škola a Mateřská škola Charváty, příspěvková organizace, Charváty 21,  783 74  Charváty
- Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín, Kateřinice 154,  756 21  Ratiboř
- Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 128, 755 01  Vsetín
- Základní škola a Mateřská škola Samotišky, příspěvková organizace, Podhůry 108/1,  779 00  Samotišky

Přípravy do výuky vytvořené v rámci projektu naleznete zde