• 588 517 316
  • pospisil@crpr.cz

Statut


Statut

obecně prospěšné společnosti

Centrum pro rozvoj a podporu regionů

 

Čl. I - Úvodní ustanovení

1. Název společnosti:

Centrum prorozvoj a podporu regionů, obecně prospěšná společnost

(dále jen „společnost“)

Zkrácený název: CRPR, o.p.s.

 

2. Sídlo společnosti:

Na Bytřičce 740/26, PSČ 772 00, Olomouc

 

3. Zakladatelé společnosti:

Zakladatel  Martin Černý

  • Trvalý pobyt  Zikova 614/28, 779 00  Olomouc

Zakladatel  Martin Pospíšil

  • Trvalý pobyt  Janského 424/18, 779 00  Olomouc 

4. Společnost byla založena podpisem zakládací listiny dne 27.06.2004.

5. Právní forma: Obecně prospěšná společnost dle zákona 248/1995 Sb.,

6. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 27. července 2004 a bylo jí přiděleno IČO: 268 39 547

 

Čl. II - Činnost společnosti

1. Společnost je založena za účelem podpory komplexního rozvoje regionů v rámci ČR,  zvyšování jejich ekonomického potenciálu, atraktivity a zlepšování kvality života obyvatel. Společnost přitom bude ve své činnosti úzce spolupracovat zejména s neziskovým sektorem, orgány veřejné a státní správy a podnikatelskou veřejností.

2. Společnost bude ke splnění tohoto účelu poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby na úseku:

a)      Spolupráce při tvorbě a realizace rozvojových strategií a koncepcí  rozvoje regionů  v ČR

b)      Informační, poradenská a koordinační činnost při iniciování a realizaci rozvojových projektů, včetně činností zaměřených k získávání dotací, grantů a jiných zdrojů financování

c)      Podpora regionálního informačního rozvoje zaváděním moderních komunikačních technologií včetně realizace všech podpůrných zařízení

d)      Poskytování obecně prospěšných činností ve prospěch měst, obcí, malých a středních podnikatelů, vybraných veřejných a státních institucí nebo občanských sdružení a spolků, a to zejména poskytováním poradenských, konzultačních a školících služeb v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií a dále v oblasti vytváření relativně rovnocenných životních podmínek a možností v různých krajích a sídlech s důrazem na zaměstnanost a celoživotní vzdělávání

e)      Poskytování propagačních, preventivních a osvětových činností v oblasti ekologie, zdravé výživy a péče o tělesné a duševní zdraví

Tyto obecně prospěšné služby jsou poskytovány za stejných podmínek všem subjektům majícím sídlo na území České republiky. Služby mohou být poskytovány za úplatu, jejíž výše bude stanovena takovým způsobem, aby byly pokryty zejména režijní náklady spojené s konkrétní poskytovanou službou a režijní náklady spojené s činností samotné společnosti.

Druh výše uvedených obecně prospěšných služeb lze měnit rozhodnutím správní rady, zejména tehdy, jestliže se jejich poskytování ukáže nadbytečným, tj. jestliže o jejich poskytování nebude po dobu delší než 12 měsíců zájem.

 

3. Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost tyto doplňkové činnosti:

a/ agenturní činnost

b/ školicí činnost včetně organizace a zajišťování školení

c/ vydavatelskou činnost

d/ organizačně odborné a ekonomické poradenství

Tyto doplňkové činnosti mohou být vykonávány za podmínky, že budou souviset s účelem, pro který byla společnost založena a že jimi bude dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti a dále, že prováděním doplňkových činností nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb poskytovaných společností.

 

Čl. III - Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

a/ správní rada

b/ dozorčí rada

c/ ředitel

 

Čl. IV - Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

2. Správní rada má 3 členy. O změně počtu členu správní rady muže být rozhodnuto pouze změnou nebo dodatkem zakládací smlouvy.

3. Správní radu jmenují zakladatelé. O jmenování, odvolání a dalších změnách ve složení a počtu

členů správní rady rozhodují na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech zakladatelů. Návrhy na změny složení správní rady mohou zakladatelům podávat právnické osoby mající zájem na rozvoji ČR, zejména pak sdružení obcí, orgány krajské samosprávy a státní správy, komory a sdružení reprezentující podnikatelské subjekty. Každý ze zakladatelů je povinen informovat ostatní o všech obdržených návrzích.

4. Podmínky, které musí členové správní a dozorčí rady splňovat a jejich funkční období upravuje zákon č. 248/1995 Sb. a zakládací smlouva.

5. Členství ve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) rezignací

c) úmrtím

d) odvoláním

 

6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti §13 odst.1 písm. a - i/ zákona č.

248/1995 Sb., a zakládací listinou. Do působnosti správní rady náleží:

- schvalování změn zakládací listiny a statutu společnosti

- jmenování a odvolání ředitele společnosti, stanovení jeho odměny a kontrola jeho činnosti

- rozhodování o způsobu nakládání a hospodaření s finančními prostředky společnosti včetně

schvalování rozpočtu

- projednávání zpráv dozorčí rady

- schvalování výroční zprávy společnosti., včetně roční uzávěrky

- rozhodování o půjčkách a úvěrech pro OPS

- rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě

- schvalování projektu a rozhodování o využití dotací a příspěvku pokud toto rozhodnutí nebude již součástí schvalování rozpočtu

7. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

8. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však 2krát ročně. Zasedání správní rady svolává

předseda prostřednictvím ředitele společnosti, a to písemnou formou, zpravidla 2 týdny před termínem jednání. V naléhavých případech, jedná-li se o svolání správní rady častěji než 2x ročně, lze tuto lhůtu zkrátit. Mimořádné zasedání správní rady je předseda povinen svolat:

- jestliže to vyžadují vážné zájmy společnosti nebo veřejný zájem

- jestliže to navrhuje z vážných důvodů alespoň jeden člen správní rady

- jestliže to navrhuje dozorčí rada

- jestliže to navrhuje ředitel

 

9. Zasedání správní rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo předsedou pověřený člen správní rady. Program zasedání se řídí schváleným programem, jehož jednotlivé body muže navrhnout kterýkoli člen správní rady. Z jednání správní rady jsou pořizovány zápisy, které podepisuje předseda.

10. Na zasedání správní rady jsou zváni rovněž členové dozorčí rady a ředitel společnosti, kteří mají právo se zúčastnit s hlasem poradním.

 

Čl. V - Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2. Dozorčí rada má 3 členy. O změně počtu členu dozorčí rady muže rozhodnout správní rada změnou nebo dodatkem zakládací smlouvy.

3. První členy dozorčí rady jmenují zakladatelé, jinak členství v dozorčí radě vzniká volbou. Volbu provedou členové dozorčí rady. Návrhy na členy dozorčí rady předkládají členové správní rady a členové dozorčí rady. Člen správní rady nebo dozorčí rady nesmí jako kandidáta na členství navrhnout sám sebe.

4. Funkční období členu dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobe jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě muže být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

5. Členství v dozorčí radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) rezignací

c) úmrtím

d) odvoláním

 

6. Činnost dozorčí rady se řídí ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., a zakládací listinou.

Dozorčí rada zejména:

a) přezkoumává roční účetní závěrku OPS

b) dohlíží na dodržování obecně závazných právních norem

c) dohlíží na dodržování statutu OPS

 

7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

8. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 2krát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou formou nejméně 10 dnů před termínem zasedání. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady. Program zasedání se řídí schváleným programem, jehož jednotlivé body muže navrhnout kterýkoli člen dozorčí rady. Z jednání dozorčí rady jsou pořizovány zápisy, které podepisuje předseda. Tyto zápisy jsou předkládány správní radě na nejbližším jejím zasedání. Členové dozorčí rady jsou povinni upozornit správní radu ve všech případech, kdy zjistí, že činnost společnosti neodpovídá příslušným zákonům a nařízením nebo zakládací listině. Dozorčí rada podává nejméně jedenkrát ročně správní radě zprávu o své kontrolní činnosti.

9. Členové dozorčí rady mají právo se účastnit jednání správní rady.

10. Dozorčí rada je oprávněna požádat o svolání mimořádného zasedání správní rady, jestliže to

vyžadují zájmy společnosti.

 

Čl. VI - Ředitel

1. Ředitel je výkonným orgánem společnosti.

2. Ředitele jmenuje správní rada, k jeho osobě je oprávněna se vyjadřovat i dozorčí rada. Ředitel

nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady s

hlasem poradním. Při jednání mu musí být uděleno slovo, jestliže o to požádá.

3. Ředitel jedná navenek v běžných záležitostech jménem společnosti v rozsahu svěřeném mu tímto Statutem. Je při tom oprávněn rozhodovat o věcech, kde náklady nebo závazky společnosti nepřesáhnou v jednotlivých případech částku 150 000 Kč. Smlouvy a závazky nad tento limit muže uzavírat pouze na základě usnesení správní rady nebo písemného souhlasu předsedy nebo místopředsedy správní rady, a to pouze v rozsahu, k němuž jsou oprávněni zakládací smlouvou.

4. Ředitel

a) řídí činnost společnosti v rozsahu, kde není zákonem, zakládací listinou, tímto statutem nebo usnesením správní rady vyhrazena do působnosti jiného orgánu společnosti

b) odpovídá za praktickou realizaci činností určených ročním plánem činnosti společnosti a usneseními správní rady

c) obsahově připravuje jednání správní rady

d) zpracovává výroční zprávu společnosti

e) odpovídá za hospodaření společnosti

f) uzavírá a rozvazuje smlouvy s pracovníky společnosti a s dodavateli

 

5. Ředitel je oprávněn se nechat zastupovat při podepisování finančních dokladu a při jednání jménem společnosti předsedou nebo místopředsedou správní rady.

6. Podepisování

a) Ředitel se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.

 

Čl. VII - Hospodaření společnosti

1. Hospodaření společnosti se řídí ustanoveními zakládací smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

2. Účetním rokem společnosti je kalendářní rok.

3. Společnost vede podvojné účetnictví. Za úplnost a správnost účetnictví odpovídá ředitel společnosti.

4. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a s doplňkovými činnostmi.

5. Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do 30. 6. roku následujícího po hodnoceném období. Tato výroční zpráva musí být na vyžádání k nahlédnutí v sídle společnosti v úředních hodinách a zároveň bude k dispozici na internetových stránkách společnosti.

 

Čl. VIII - Zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti

1. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení zákona a zakládací smlouvy.

 

Čl. IX - Závěrečná ustanovení

1. V ostatních neuvedených ustanoveních platí ustanovení zakládací smlouvy ze dne 03.09.2003 ,  obecně závazné právní předpisy ČR, zejména zákon o obecně prospěšných společnostech, zákon o účetnictví a obchodní zákoník.

2. Jakékoli změny nebo doplňky tohoto statutu je možno provádět pouze písemnou formou a musí k nim být přiloženo usnesení správní rady a protokol o hlasování o těchto změnách nebo doplňcích.

3. Tento statut byl schválen usnesením správní rady Centra pro rozvoj a podporu regionů,  obecně prospěšné společnosti dne 26.září 2004.

 

…………………………………………

člen správní rady Ing. Petr Manek